คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหาดสวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

2208
อาจารย์ดร.สวัสดิ์ชัย   ศรีพนมธนากร     คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี   อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหาดสวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม    เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่า ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกฤษณา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529 โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ