คณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกันปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึก

2137ลัดดาวัลย์   รวมเมฆ   ประธานคณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55  นำเพื่อนศิษย์เก่าในรุ่น  จำนวน 50 คน ทัศนศึกษาภาคตะวันออก  โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึก   และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป