คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

2511

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   จัดโครงการค่ายสัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้นิสิตและตัวแทนชมรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน    โอกาสนี้ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน    ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด