จังหวัดตราด


คำขวัญประจำจังหวัด

” เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ
ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี
ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา ”
ประวัติ
                ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรี มี เนื้อที่ 2,819 ตร.กม.
มีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กัมพูชาทางด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ตามทางหลวงสายที่สั้นที่สุด คือ สายบางนา-ชลบุรี-แกลง- จันทบุรี-ตราดเป็นระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร ใน ร.ศ. 112
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ยอมยกดินแดนของจังหวัดตราด และเกาะช้าง
ทั้งหมด ตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร ( เกาะกง ) ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อให้ถอนทหารออกจาก
จันทบุรี 23 มี.ค. 2449 ได้ยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตรให้กับฝรั่งเศส
เพื่อแลกเอาเมืองตราด เกาะต่าง ๆ ตั้งแต่ แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง และฝรั่งเศสยอม
ถอนทหารออกไปเมื่อ 6 กรกฏาคม 2450 ชาวจังหวัดตราดจึงได้ถือเอาวันที่ 23 มีนาคม 2449 เป็นวัน ” ตราดรำลึก ” โดยฝ่าย
ไทยมี พระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพ ตำแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้า
ผู้แทนรัฐบาลไทย ฝ่ายฝรั่งเศสมีมองซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กระทำ พิธีส่งและรับมอบกัน
ณ ศาลากลางจังหวัด ในระหว่างสงครามอินโดจีน จังหวัดตราดถูกโจมตีโดยกองเรือรบฝรั่งเศส ราชนาวีไทยได้เข้าขัดขวาง
และเกิดยุทธนาวีที่เกาะช้างขึ้น การรบในครั้งนี้สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือไทยในความกล้าหาญมาก แม้ว่าฝ่ายไทยจะต้อง
เสียเรือรบหลวงชลบุรี เรือรบหลวงสงขลาและเรือรบปืนธนบุรีไป 3 ลำก็ตาม

อาณาเขต
        ทิศเหนือ จดจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ จดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จดประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นเขตแดน ตั้งแต่ตอนกลางของจังหวัดมาตลอด ด้านตะวันออก                                      ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก จดจังหวัดจันทบุรี ที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน

การปกครอง
                ตราด แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ
คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง