นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย

2130
นายเตช   บุนนาค   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร  และคณะ   เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  หลังจากได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ  แล้ว ได้มีการประชุมร่วมกัน     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  เลิศหิรัญวงศ์   ประธานคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่และการสาธารณูปโภคสภากาชาดไทย พร้อมด้วย  ผศ.ดร.วีรสิทธิ์   สิทธิไตรย์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  อาจารย์บุญเสริม   เปรมธาดา  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมจุฬาฯ  ฯลฯ  ณ  ศาลาทูลเกล้า  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด