เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายประเวศ   เพียวงษา   ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์   นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3   ของโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสันทนา   หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF2072