โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร จังหวัดตราด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2341
ครูอุทุมพร   เขาสถิต  และครูแสงเพ็ชรรัตน์   ขำวงษ์  นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดตราด จำนวน 30 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีนางณัชชา  สว่างพื้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ