คลื่นพัดพาขยะมูลฝอย ซัดลอยเข้ามาติดหาดตลอดแนวชายหาดราชการุณย์ เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีขยะมูลฝอย เช่นขวดพลาสติก โฟม ขวดกระเบื้อง เศษไม้ ฯลฯ ถูกคลื่นซัดลอยเข้ามาติดหาดตลอดแนวชายหาดราชการุณย์ เป็นจำนวนมาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ นำทีมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ได้ปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566