ความร่วมมือการทำความสะอาดก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ที่เคยใช้เป็น โรงพยาบาลสนามของจังหวัดตราด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ และ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด  ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบอาคาร ที่จังหวัดตราดขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ก่อนส่งมอบคืนศูนย์ราชการุณย์ฯ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565