ทัศนศึกษา

นางสุภาวดี   อายุเจริญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม”จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”  อ.เขาสมิง  จ.ตราด   จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริง   นำคณะครูและนักเรียน  จำนวน  235 คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 10 มี.ค.60