ทัศนศึกษา

dscf4386

นายฐิติวัสส์   กาญจนภัณฑ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร  นำนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม    และครูผู้ดูแล   รวม  80  คน    ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศูนย์ราชการุณย์ที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529    ณ  ศาลาราชการุณย์  เมื่อวันที่ 10 ต.ค.59