ประกาศจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด