ศึกษาดูงาน

นายสนใจ     พละศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ        นำโดยครูคุณัญญู   พระเนตร  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  66  คน  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529   และเข้าชมต้นไม้ในสวนต่างๆ  ที่ศูนย์ฯ  ได้ปลูกไว้ และกิจกรรมปีนเขา     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด   มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับและนำชมเมื่อวันที่ 27 ม.ค.60