ศึกษาดูงาน

นายคงเดช    โกสินทร์     นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย    จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ    นำผู้เข้าอบรม     จำนวน  95  คน    ศึกษาดูงานและเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด  มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 23 ก.พ.60