ศึกษาดูงาน

นายณรงค์     ปะมาละ     นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน      อำเภอหางดง     จังหวัดเชียงใหม่    จัดโครงการสืบสานปณิธานตามรอยเท้าพ่อ  เพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย  มีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวม 90 คน  ร่วมโครงการ  ในโอกาสนี้ได้ศึกษาดูงาน       ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราดและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์    บรรยายสรุปและนำชมพิพิธภัณฑ์   วันที่  29  เมษายน  2560