ศึกษาดูงาน

 

dscf4311 dscf4313 dscf4314 dscf4315

นายวิระ   แข็งกสิการ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  ตำบลโคกเดื่อ   อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  นำบุคลากรของสำนักงาน  จำนวน  47 คน  ศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ บรรยายสรุปและนำชม  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.59