สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าทำการสำรวจการใช้พลังงานของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562

ตามที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชิณศรี ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ทำการสำรวจตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานด้านกระแสไฟฟ้าของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 ซึ่งการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานภายใต้โครงการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐตามระยะเวลาดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงไปแล้ว
นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดตราดได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด มาชี้แจงการตรวจวิเคราะห์และมอบเอกสารผลการสำรวจให้ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ และนายสันทนา หอยสังข์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับฟังการบรรยายสรุป และรับมอบเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62