เทศกาลสงกรานต์ศูนย์ราชการุณย์ฯ

1461238373153 1461238389130 1461238257854 1461238322876

งานสงกรานต์ที่ผ่านไป  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จัดระเบียบการจอดรถและห้ามบุคคลภายนอกนำสิ่งของมาจำหน่ายจัดให้ถนนริมทะเลเป็นถนนคนเดิน  โดยมีการตั้งกองอำนวยการร่วมตำรวจ,ทหารและพนักงานของศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนตลอดเทศกาล 13-15  เมษายน  2559