เยี่ยมชมกิจการศูนย์ฯ

DSCF3255

นายจิระพงษ์   กาญจนาภา  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางให้กับพนักงานขององค์การฯ ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522 -2529   โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ 9 ก.ค.58