เยี่ยมชมกิจการ

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์   นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง    นำคณะผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาล    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล   จำนวน 90 คน    ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร   ในโอกาสนี้ได้เข้าชมสวนสมุนไพร  สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529   โดยมีนางเสาวลักษณ์    อ่วมแก้ว  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่  22   มกราคม   2559

DSCF4011