เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

DSCF3569

นางจินนารี   ธนพรภิบาลชน  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตราด  นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน จัดกิจกรรม”สร้างสุของค์กร” ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชาพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ฯ  นำชมและมอบหนังสือราชการุณย์เป็นที่ระลึกด้วย  เมื่อ 30 ส.ค.58