เยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์ฯ

นาวาเอกปรัชญา  โพธิ์ย้อย  หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   พร้อมด้วยอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  นำนักศึกษา 75 คน   เข้าค่ายทัศนศึกษาหน่วยงาน    อาทิหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินฯ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182   และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการของศูนย์ฯ

DSCF3004