เยี่ยมชมและบรรยายสรุป

DSC_0236 WP_20160724_002 DSC_0217 DSC_0221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  ชนะวงศ์  อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จังหวัดขอนแก่น  อนุมัติให้ อาจารย์คนิตลดา  ณะศรี  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   คณะบริหารธุรกิจ   นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา  ชั้นปีที่ 4    จำนวน 50 คน   เข้าศึกษาดูงาน    และเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด       โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  และนำชมกิจการ     ในการนี้รองศาสตราจารย์ วีณา    อิศรางกูร    ณ  อยุธยา       ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   จังหวัดขอนแก่น   ร่วมงานด้วยณ  ศาลาวิชิตฯ   ศูนย์ราชการุณย์ฯ    เมื่อ 23 ก.ค.59