เยี่ยมชม

วิชาญ   วนะสิทธิ์   ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอมหาราช  นำกรรมการและสมาชิกของชมรมรวม 50 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์  พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ. 2522-2529     โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย  เขาล้าน      ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60