เยี่ยมชม

อ.สุดาวรรณ   บุญเกต   นำนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่  จ.ตราด    จำนวน  70  คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60