เยี่ยมชม

นายนุกูล   กองทรัพย์  สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  นำนายแพทย์ ซู  สเบิด  รองนายแพทย์สาธารณสุขพระตะบอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รวม 35 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  วันที่ 19 มี.ค.60