เยี่ยมชม

พลเรือตรี  ประชาชาติ   ศิริสวัสดิ์   รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน  เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชม”ศาลาราชการุณย์”  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529         ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน    จังหวัดตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำชมเมื่อ 8  เม.ย.60