เยี่ยมชม

DSCF3640

นางสาวสุภาภรณ์   ตรีแสน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ในโอกาสนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ    พระบรมราชินีนาถสภากาชาดไทย         ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522-2529     โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ    ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ