เยี่ยมชม

นายเกียรติพงศ์   เจริญชัยธนาธิป  ประธานชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดตราด  นำนักกีฬาของชมรมฯ  จำนวน 40 คน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักกีฬา เพื่อเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกาย   เข้าพัก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 13 พ.ค.60