เยี่ยมชม 5 ก.ย.58

นายนุกูล  สุขเกื้อ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาจำนวน 11 คน ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง”การอนามัยแม่และเด็ก” ที่โรงพยาบาลตราด เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพเมื่อพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF3572