เยี่ยมชม

1453004858216

คุณอำไพรัตน์  พูลสวัสดิ์  ผจก.ฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลกรุงเทพฯ –  จันทบุรี  นำคณะนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยภูมินท์ พนมเปญ  ของประเทศกัมพูชา จำนวน 33 คน  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529   ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด