เยี่ยมชม

นายเกียรติศักดิ์   วงค์กุลพิลาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) มอบให้คุณครูเกษมศรี  พืชผักหวานและคณะครูโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)    นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลสองภาษาเล่อเอ๋อ     มณฑลกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522 – 2529  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน จ.ตราด  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ  เมื่อ 2 ก.พ.59

DSCF4027