เยี่ยมชม

dscf4359 dscf4364 dscf4365 dscf4371 dscf4376

นายยุรวัฒน์  ดวงตา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำอสม.ตำบลบ้านกลึง    จำนวน  60  คน   เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ อสม. เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด     ให้การต้อนรับและนำชม    เมื่อวันที่ 9 ต.ค.59