โรงเรียนบ้านคลองจาก จ.ตราด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจาก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำครูและนักเรียนเข้าชมและเรียนรู้ที่ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562