แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน บ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โรงเรียน บ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชนและได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 280 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 รวมถึงการเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และสวนสมุนไพร ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีร่วมในกิจกรรม รู้จักการทำงาน แก้ไขปัญหาร่วมกันเป็น หมู่คณะ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากากาชดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดตราด

14 กุมภมพันธ์ 2566 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดตราด จำนวน 330 คน ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวยุวกาชาด ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529

สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำคณะ สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ 

อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คุณอภิรัตน์ ไชยพร คุณวันทนา ไชยพร และอาจารย์ฉวีวรรณ กองชุ่ม อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด