เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 คุณอนุสรณ์ ถูสินแก่น ผู้ช่วยคณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นผู้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน และอาจารย์จำนวน39 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ซึ่งภายในได้จัดแสดงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ผู้อพยพลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522-2529 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้นำชมภายใน