เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลดอนสาร และบุคลากรในองค์กรจำนวนรวม 80 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการนำชมและบรรยายสรุปเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ฯ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยสงคราม เมื่อปี 2522-2529