พลตรี วิเชฏฐ์ ปุญญบาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 16/1/2562

พลตรี วิเชฏฐ์ ปุญญบาล ที่ปรึกษาประสานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562