ถวายเป็นพระราชกุศล 2 เม.ย.2560

ในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระขนมายุ 62 พรรษา เมื่อ 2 เมษายน 2560  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ทำการพัฒนาสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ  สภากาชาดไทย  ด้วยการถางหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้  พรวนดิน และใส่ปุ๋ย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด