สุขเกษมวัยเกษียณ

3879 1440243210186 1440243197378

คณะผู้เกษียณอายุสภากาชาดไทย  จำนวน 105 คน  ที่จะเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2558 โครงการ”สุขเกษม วัยเกษียณ”ได้เข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  ได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก  ระหว่างวันที่  19-21 สิงหาคม 2558

ปั่นเพื่อแม่

นายฐกัดชัย  เกียรติอัมพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด  ได้นำคณะนักปั่นจักรยานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   จำนวน 24 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom     และเดินทางไปถวายพระพรที่พระบรมมหาราชวังในระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม  2558     โดยมีนายดนัย  คมคาย    ซึ่งสมัยเด็กเคยมาพักที่ศูนย์ราชการุณย์แห่งนี้และได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  จึงเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ “Bike for mom” ในครั้งนี้   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529

1

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2558

DSCF3543 DSCF3542 DSCF3560DSCF3557

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นางอุบลรัตน์   ธีรจันทรางกูร   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ  ในมหามงคลวโรกาส 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม  2558ซึ่งศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3   หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินร่วมกันจัดขึ้น   โดยมีนาวาเอกยุทธนา  สระดี  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ    เป็นประธานจัดงานมีการปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ลงในบึงบัวเขาล้าน ภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

3287 3289 3290 3293 3298

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน 18 คน  ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการักบ้านเกิด  โดยการทำความสะอาดที่สาธารณะ      บริเวณชายหาดและถนน     ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58   โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี”      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558โดยมี  พลเรือโท ธนะกาญจน์     ใคร่ครวญ    ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะ    และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการด้วยณ    สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

265778 265783 265789 265796

ทัศนศึกษานอกสถานที่

1438055879224 1438055891101 1438055897087

นายจำรัส  สุขประเสริฐ    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด    เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   มีนายสุเมธ  มีเกียรติ  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตราด   และคณะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  250 คน   ณ   ห้องประชุมอาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

 

ถวายพระราชกุศล

นาวาเอกยุทธนา   สระดี   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   นำกำลังพลพัฒนาสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ตัดแต่งกิ่งไม้พรวนดินใส่ปุ๋ย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  วันที่  28 กรกฎาคม  2558      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   จังหวัดตราด  ในการนี้   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ได้นำลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาด้วย

DSCF3517 DSCF3518 DSCF3519 DSCF3520 DSCF3521

อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง

พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ   ประธานชมรมกล้วยไม้พื้นเมืองจันท์ ชักชวนสมาชิกชมรมฯ  นำกล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก จำนวน 1,000 ต้น  ปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ซึ่งชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “อุทยานกล้วยไม้ศูนย์” ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย การปลูกครั้งนี้เป็นการปลูกครั้งที่  4   เมื่อ 23 ก.ค.58

14377087014661437708723033

ศึกษาดูงาน

นางสาวนภาภรณ์   สวัสดิมงคล    ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    นำคณะจำนวน  90  คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย   ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่าง พ.ศ.2522-2529  โดยมี นายสันทนา  หอยสังข์   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

434 219 174

 

ศึกษาดูงาน

20150710_141932 20150710_142156

สถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา    ทรัพย์เจริญ   มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา    โดยนายชัยพร   กลิ่นจันทร์   กรรมการมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา  นำนักศึกษาการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมรุ่นที่ 17  ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตราด    เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต    ในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาสวนสมุนไพรในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด ด้วย