ศึกษาดูงาน

20150710_141932 20150710_142156

สถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา    ทรัพย์เจริญ   มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา    โดยนายชัยพร   กลิ่นจันทร์   กรรมการมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา  นำนักศึกษาการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมรุ่นที่ 17  ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตราด    เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต    ในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาสวนสมุนไพรในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด ด้วย

เจ้าบ้านน้อยที่ดี

DSCF3454 DSCF3482

นางกอบกาญจน์     วัฒนวรางกูร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานให้โอวาท เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี” มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ในจังหวัดตราด ครู อาจารย์และผู้นำชุมชนรวม 84 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ     ได้มอบหนังสือ “ราชการุณย์” ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพเมื่อปี พ.ศ.2522-2529 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

สำรวจพื้นที่

DSCF3301 DSCF3370

คมกฤษณ์   ผิวทอง  พนักงานกิจการเพื่อสังคม  สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าสำรวจพื้นที่สวนป่าชายเลนศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด  เพื่อพิจารณาโครงการจัดสร้างสะพานเรียนรู้ป่าชายเลนและหิงห้อย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย    เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม

DSCF3276

พลเอกทวีศักดิ์     สารโกศล   ประธานชมรม “เพื่อนเดินทาง 12” (เตรียมทหารรุ่นที่ 12 )  นำคณะนายทหารร่วมรุ่นและครอบครัว จำนวน 70  คน     ทัศนศึกษาจังหวัดตราด     ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย     ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับบรรยายสรุป โอกาสนี้ได้มอบหนังสือราชการุณย์ฯ  ให้เป็นที่ระลึกด้วย

ทัศนศึกษาศูนย์ฯ

DSCF3265

นายพงค์ศักดิ์   นาเมืองรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์   จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง มีครูและนักเรียน 56 คน ร่วมกิจกรรม ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ชมสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด  และสวนสมุนไพรด้วย

เยี่ยมชมกิจการศูนย์ฯ

DSCF3255

นายจิระพงษ์   กาญจนาภา  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางให้กับพนักงานขององค์การฯ ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522 -2529   โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ 9 ก.ค.58

ใช้เวลาว่างจากการเรียนช่วยสังคม

DSC_0113

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์   ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยขน์  เก็บขยะชายหาด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด

ศึกษาดูงาน

นายมาโนช   ตันเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง  นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและไม้มงคล   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ณ ศูนย์ราขการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชม1435113913610

ทัศนศึกษา

ดร.จันทรานี  สงวนนาม  อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำเพื่อนๆ อดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี,ระยอง,จันทบุรีและตราด โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

DSCF3028

 

เยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์ฯ

นาวาเอกปรัชญา  โพธิ์ย้อย  หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   พร้อมด้วยอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  นำนักศึกษา 75 คน   เข้าค่ายทัศนศึกษาหน่วยงาน    อาทิหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินฯ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182   และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการของศูนย์ฯ

DSCF3004