ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 15

พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  พร้อมด้วย   ดร.ธีระบูลย์  อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สภากาชาดไทย  พร้อม ดร.วิปัศย์กร  คล้ายเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางทองพูน  เสนา  ผู้ช่วยพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 15 ในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 61 ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 จากนั้นได้ไปดูสถานที่และร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด  นายสุรศักดิ์  อินทรประเสริฐ และคุณณัฐสินี อินทรประเสริฐ กำนันตำบลไม้รูด

ต่อมาวันที่ 10 พ.ค. 2561 นายรชต เปลี่ยนสี  ปลัดอำเภอบ่อไร่ (ป.ม่อน) ได้นำคณะ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชายแดน โครงการทับทิมสยาม หมู่บ้านชายแดน ตำบลนนทรีย์ และหมู่บ้านชายแดนตำบลหนองบอน โดยร่วมประชุมกับนายนุกูล กองทรัพย์  สาธารณะสุขอำเภอบ่อไร่  และนายสัญชัย  ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองบอน พร้อมด้วยนางสาวจิราพร  เสนะสุทธิพันธุ์ กำนันตำบลหนองบอน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดสร้างสถานีกาชาดดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีผู้จัดการ ศูนย์ราชการุณย์ฯ นายสุวรรณ  พิมลแสงริยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์เข้าร่วมด้วย