กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี”      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558โดยมี  พลเรือโท ธนะกาญจน์     ใคร่ครวญ    ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะ    และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการด้วยณ    สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

265778 265783 265789 265796

ทัศนศึกษานอกสถานที่

1438055879224 1438055891101 1438055897087

นายจำรัส  สุขประเสริฐ    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด    เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   มีนายสุเมธ  มีเกียรติ  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตราด   และคณะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  250 คน   ณ   ห้องประชุมอาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

 

ถวายพระราชกุศล

นาวาเอกยุทธนา   สระดี   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   นำกำลังพลพัฒนาสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ตัดแต่งกิ่งไม้พรวนดินใส่ปุ๋ย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  วันที่  28 กรกฎาคม  2558      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   จังหวัดตราด  ในการนี้   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ได้นำลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาด้วย

DSCF3517 DSCF3518 DSCF3519 DSCF3520 DSCF3521

อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง

พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ   ประธานชมรมกล้วยไม้พื้นเมืองจันท์ ชักชวนสมาชิกชมรมฯ  นำกล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก จำนวน 1,000 ต้น  ปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ซึ่งชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “อุทยานกล้วยไม้ศูนย์” ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย การปลูกครั้งนี้เป็นการปลูกครั้งที่  4   เมื่อ 23 ก.ค.58

14377087014661437708723033

ศึกษาดูงาน

นางสาวนภาภรณ์   สวัสดิมงคล    ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    นำคณะจำนวน  90  คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย   ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่าง พ.ศ.2522-2529  โดยมี นายสันทนา  หอยสังข์   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

434 219 174

 

ศึกษาดูงาน

20150710_141932 20150710_142156

สถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา    ทรัพย์เจริญ   มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา    โดยนายชัยพร   กลิ่นจันทร์   กรรมการมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา  นำนักศึกษาการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมรุ่นที่ 17  ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตราด    เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต    ในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาสวนสมุนไพรในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด ด้วย

เจ้าบ้านน้อยที่ดี

DSCF3454 DSCF3482

นางกอบกาญจน์     วัฒนวรางกูร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานให้โอวาท เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี” มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ในจังหวัดตราด ครู อาจารย์และผู้นำชุมชนรวม 84 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ     ได้มอบหนังสือ “ราชการุณย์” ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพเมื่อปี พ.ศ.2522-2529 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

สำรวจพื้นที่

DSCF3301 DSCF3370

คมกฤษณ์   ผิวทอง  พนักงานกิจการเพื่อสังคม  สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าสำรวจพื้นที่สวนป่าชายเลนศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด  เพื่อพิจารณาโครงการจัดสร้างสะพานเรียนรู้ป่าชายเลนและหิงห้อย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย    เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม

DSCF3276

พลเอกทวีศักดิ์     สารโกศล   ประธานชมรม “เพื่อนเดินทาง 12” (เตรียมทหารรุ่นที่ 12 )  นำคณะนายทหารร่วมรุ่นและครอบครัว จำนวน 70  คน     ทัศนศึกษาจังหวัดตราด     ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย     ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับบรรยายสรุป โอกาสนี้ได้มอบหนังสือราชการุณย์ฯ  ให้เป็นที่ระลึกด้วย

ทัศนศึกษาศูนย์ฯ

DSCF3265

นายพงค์ศักดิ์   นาเมืองรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์   จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง มีครูและนักเรียน 56 คน ร่วมกิจกรรม ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ชมสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด  และสวนสมุนไพรด้วย