นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย

2130
นายเตช   บุนนาค   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร  และคณะ   เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  หลังจากได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ  แล้ว ได้มีการประชุมร่วมกัน     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  เลิศหิรัญวงศ์   ประธานคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่และการสาธารณูปโภคสภากาชาดไทย พร้อมด้วย  ผศ.ดร.วีรสิทธิ์   สิทธิไตรย์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  อาจารย์บุญเสริม   เปรมธาดา  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมจุฬาฯ  ฯลฯ  ณ  ศาลาทูลเกล้า  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

คณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกันปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึก

2137ลัดดาวัลย์   รวมเมฆ   ประธานคณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55  นำเพื่อนศิษย์เก่าในรุ่น  จำนวน 50 คน ทัศนศึกษาภาคตะวันออก  โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึก   และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายประเวศ   เพียวงษา   ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์   นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3   ของโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสันทนา   หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF2072

เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1

5417

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ อาคารเชิงผา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด การจัดงานวันเด็กสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอ.คลองใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น การจัดปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 จัดในวันเสารที่ 11 มกราคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด อ่านเพิ่มเติม “เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1”