โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน”

2608

ผศ.ชวลิต   สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน” ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์แอนิเมชั่นและออกแบบ) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ ท่ามกลางธรรมชาติในค่ายพักแรมมีอาจารย์ ศิริลักษณ์  เดชหาญ,  อาจารย์ ธนีพรรณ  โชติกเสถียร,  อาจารย์ สุรพงษ์  ด่านลักษณโยธิน เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด

2615

ดำรงวุฒิ  วิริยะ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด ในโอกาส “นวลนรดิศครบ 124 ปี” และยินดีกับเจริญ  ทั่งทอง  อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนวลนรดิศ  ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2557-2560 มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศคนปัจจุบัน  ประเสริฐ  ผุดผ่อง  และวศิน  ถนอมศักดิ์  กรรมการบริหารของสมาคมฯ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก

2631

น.ส.เบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” และน้องพี่ชาวสิงห์ดำ รัฐศาสตร์จุฬาฯ ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศาลาทูลเกล้าฯ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง

2473

นางเสาวภาคย์  ปฐมพฤกษ์วงษ์  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง  โดยมีครูพจนี  ถือเถาะ,พรรณทิวา  ประเสริฐไทย และสาธิต  พงษ์ตะลุง  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน  เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

ชมรมเปตองฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3

2496

อังศิกาษฐ์  ศรีทอง รองประธานชมรมเปตองฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  และได้มอบลูกเปตองจำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ให้กับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  โดยมีนาวาเอกยุทธนา  สระดี  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2557

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

2511

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   จัดโครงการค่ายสัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้นิสิตและตัวแทนชมรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน    โอกาสนี้ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน    ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 นำกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกา

2513

นาวาเอกยุทธนา  สระดี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  นำกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ นำเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมในการพัฒนา

สุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเปิดป้ายร้านสหกรณ์ตราดจำกัด สาขา 2

7052

นางสาวเบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานเปิดป้ายร้านสหกรณ์ตราดจำกัด สาขา 2  ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายจรินทร์   ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 29 มี.ค.57

โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร จังหวัดตราด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2341
ครูอุทุมพร   เขาสถิต  และครูแสงเพ็ชรรัตน์   ขำวงษ์  นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดตราด จำนวน 30 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีนางณัชชา  สว่างพื้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหาดสวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

2208
อาจารย์ดร.สวัสดิ์ชัย   ศรีพนมธนากร     คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี   อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหาดสวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม    เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่า ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกฤษณา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529 โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ