เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1

5417

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ อาคารเชิงผา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด การจัดงานวันเด็กสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอ.คลองใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น การจัดปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 จัดในวันเสารที่ 11 มกราคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด อ่านเพิ่มเติม “เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1”