คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

2511

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   จัดโครงการค่ายสัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้นิสิตและตัวแทนชมรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน    โอกาสนี้ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน    ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 นำกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกา

2513

นาวาเอกยุทธนา  สระดี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  นำกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ นำเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมในการพัฒนา

สุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเปิดป้ายร้านสหกรณ์ตราดจำกัด สาขา 2

7052

นางสาวเบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานเปิดป้ายร้านสหกรณ์ตราดจำกัด สาขา 2  ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายจรินทร์   ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 29 มี.ค.57

โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร จังหวัดตราด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2341
ครูอุทุมพร   เขาสถิต  และครูแสงเพ็ชรรัตน์   ขำวงษ์  นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดตราด จำนวน 30 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีนางณัชชา  สว่างพื้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหาดสวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

2208
อาจารย์ดร.สวัสดิ์ชัย   ศรีพนมธนากร     คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี   อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหาดสวย ทะเลใส ธรรมชาติงาม    เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกป่า ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกฤษณา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529 โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย

2130
นายเตช   บุนนาค   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร  และคณะ   เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  หลังจากได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ  แล้ว ได้มีการประชุมร่วมกัน     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  เลิศหิรัญวงศ์   ประธานคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่และการสาธารณูปโภคสภากาชาดไทย พร้อมด้วย  ผศ.ดร.วีรสิทธิ์   สิทธิไตรย์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  อาจารย์บุญเสริม   เปรมธาดา  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมจุฬาฯ  ฯลฯ  ณ  ศาลาทูลเกล้า  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

คณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกันปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึก

2137ลัดดาวัลย์   รวมเมฆ   ประธานคณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 55  นำเพื่อนศิษย์เก่าในรุ่น  จำนวน 50 คน ทัศนศึกษาภาคตะวันออก  โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึก   และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายประเวศ   เพียวงษา   ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์   นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3   ของโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสันทนา   หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF2072

เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1

5417

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ อาคารเชิงผา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด การจัดงานวันเด็กสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอ.คลองใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น การจัดปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 จัดในวันเสารที่ 11 มกราคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด อ่านเพิ่มเติม “เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1”