นายประมวล      ฮุยสุสดี    นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง  ตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานของเทศบาล   เข้าศึกษาดูงานไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด     สวนสมุนไพร     และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน    จ.ตราด     ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  1  ก.พ.60

นางวรรณชุรีย์   เกิดมงคล    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา   ตำบลเกาะขนุน   อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  นำนักเรียนจำนวน 73 คน  เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529     และเข้าชมต้นไม้ในสวนต่างๆ  ที่ศูนย์ฯ  ได้ปลูกไว้     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด   มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับและนำชม   เมื่อวันที่ 29 ม.ค.60

นายสนใจ     พละศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ        นำโดยครูคุณัญญู   พระเนตร  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  66  คน  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529   และเข้าชมต้นไม้ในสวนต่างๆ  ที่ศูนย์ฯ  ได้ปลูกไว้ และกิจกรรมปีนเขา     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด   มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับและนำชมเมื่อวันที่ 27 ม.ค.60

นายบุญจันทร์      ทิพชัย     นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด    นำแกนนำในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล จำนวน 165 คน    ศึกษาดูงานบทบาทท้องถิ่นในการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529   และเข้าชมต้นไม้ในสวนต่างๆ  ที่ศูนย์ฯ  ได้ปลูกไว้  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แกนนำฯ เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ    และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด   มีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 24 ม.ค.60

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/01/1484823737366-150x150.jpg

พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์    สวยสม   ประธา …

 

ทัศนศึกษา

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/10/DSCF4386-150x150.jpg

นายฐิติวัสส์   กาญจนภัณฑ์   รองผู้อำนวยก …

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/10/DSCF4322-150x150.jpg

นายอรุณ   เขตการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า …

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/10/DSCF4311-150x150.jpg

  นายวิระ   แข็งกสิการ   ผู้อำนวยกา …

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/10/DSCF4359-150x150.jpg

นายยุรวัฒน์  ดวงตา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล …

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/09/14446291_1109675412462303_633039455_o-150x150.jpg

นาวาเอกหญิงภัชรินทร์   วรรณแสน    นำคณะก …