นายแพทย์กิตติ   ถือเจริญ ,  นายแพทย์พลเลิศ   พันธุ์ธนากุล      นำคณะแพทย์รามาธิบดี  รุ่นที่ 10และครอบครัว   เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  นำชมและบรรยายสรุป    โดยมีแพทย์หญิงขวัญใจ   วงศ์กิตติรักษ์    แพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็ก ร่วมเข้าชมด้วย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60) นายสุพงษ์     ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย    เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 38 ปี     วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยมีนายชาญศักดิ์  ถวิล    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่      พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ    ร่วมในงานด้วย   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522   โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย  ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ  พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  แก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร    ที่บ้านเขาล้าน   อ.คลองใหญ่  จ.ตราด  ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม  สภากาชาดไทย จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

 

 

วันที่ 19 พ.ค.60  นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชค.3 ฯ    นำทหาร   และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ    ปลูกต้นสะแกนา      เนื่องในวัน    “อาภากร” สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมในการปลูกต้นไม้ด้วย

 

วันที่ 20 พ.ค.60  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมกับศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  เชิญอาจารย์ ชัญญา    อุทัยเสวท    อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  สอนทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยใจภักดิ์  ด้วยรัก  ด้วยอาลัย  มีอส.ทพ.นย.ที่ 3 ฯ   และพนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ  พร้อมด้วยเยาวชน  และประชาชนร่วมในการจัดทำ  ณ  ศาลา 8 เหลี่ยมชค.3

 

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/06/25479-150x150.jpg

นายเกียรติพงศ์   เจริญชัยธนาธิป  ประธานช …

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/06/22352-150x150.jpg

นายมงคล   ธรรมฤทธิ์   นายกองค์การบริหารส …

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/06/20813-150x150.jpg

พลเรือตรีเกียรติกุล   เทียนสุวรรณ   ผู้อ …

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/06/20419-150x150.jpg

นายณรงค์     ปะมาละ     นายกเทศมนตรีตำบล …

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/06/7720-150x150.jpg

นายธีรพัฒน์  โพธิ์คำ       นายกสมาคมอ.ส. …

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/06/13255-150x150.jpg

พลเรือตรี  ประชาชาติ   ศิริสวัสดิ์   รอง …