dscf4386

นายฐิติวัสส์   กาญจนภัณฑ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร  นำนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม    และครูผู้ดูแล   รวม  80  คน    ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศูนย์ราชการุณย์ที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529    ณ  ศาลาราชการุณย์  เมื่อวันที่ 10 ต.ค.59

dscf4322 dscf4339 dscf4340 dscf4352 dscf4353 dscf4354

นายอรุณ   เขตการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  นำผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 13 คน  ศึกษาดูงาน ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวพัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 9 ต.ค.59

 

dscf4311 dscf4313 dscf4314 dscf4315

นายวิระ   แข็งกสิการ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  ตำบลโคกเดื่อ   อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  นำบุคลากรของสำนักงาน  จำนวน  47 คน  ศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ บรรยายสรุปและนำชม  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.59

 

 

dscf4359 dscf4364 dscf4365 dscf4371 dscf4376

นายยุรวัฒน์  ดวงตา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำอสม.ตำบลบ้านกลึง    จำนวน  60  คน   เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ อสม. เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด     ให้การต้อนรับและนำชม    เมื่อวันที่ 9 ต.ค.59

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/09/14446291_1109675412462303_633039455_o-150x150.jpg

นาวาเอกหญิงภัชรินทร์   วรรณแสน    นำคณะกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)   จำนวน 20 คน      เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522  –  2529      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด      โดยมี   นางณัชชา    สว่างพื้น  เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/09/DSCF4277-150x150.jpg

นายชัยรัตน์    ชอบใหญ่   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  1    ประกอบด้วยโรงเรียน     จำนวน  7  โรงเรียน    นำคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร     จำนวน 115 คน    ศึกษาดูงาน     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา   ระหว่างพ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสุวรรณ    พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 4 ก.ย.59

 

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/DSCF4245-150x150.jpg

ศึกษาดูงาน นายสิทธา   ภู่เอี่ยม   จ่าจังหวัดสระบุรี   นำข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดสระบุรี  สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  ( ASEAN   TEAM)   ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  จำนวน  90  คน  ศึกษาดูงาน    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน   จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 28 ส.ค.59

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/DSCF5941-150x150.jpg

พลโทอุย  สุภาต      รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก    ประเทศกัมพูชา    นำนักเรียนนายร้อยทหารบกรุ่น117 และคณะรวม 140 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  มีนาวาเอกภานุพันธ์  ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน   จังหวัดตราด   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อ 26 ส.ค.59

 

สุขเกษม วัยเกษียณ

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/14111657_948231481954241_968856353_n-150x150.jpg

   นางสาวพรทิพย์       เธียรไพสิฐ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย  นำคณะผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 จำนวน 82 คน จัดกิจกรรม  “สุขเกษม วัยเกษียณ”   ณ อาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์ฯ    พร้อมกันนี้  คณะผู้เกษียณได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โอกาสนี้คณะผู้เกษียณได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเป็นที่ระลึกด้วย      โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 18 ส.ค.59

 

อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/1-150x150.jpg

ในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ  ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์  ในฐานะประธานจัดงานปลูกกล้วยไม้ถวายพ่อ-แม่ของแผ่นดิน   นำคณะอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  มอบพันธุ์กล้ากล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ให้เป็นอุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   มีนายสุพงษ์   ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ   และร่วมปลูกกล้วยไม้  โดยมีนายสุรศักดิ์    อินทรประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน     ในโอกาสนี้   นาวาเอกสมรภูมิ  จันโท  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด   ร่วมรับมอบและปลูกกล้วยไม้ด้วย …