14446291_1109675412462303_633039455_o 14459808_1109675049129006_962935641_n 14463807_1109675015795676_2142288079_n

นาวาเอกหญิงภัชรินทร์   วรรณแสน    นำคณะกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)   จำนวน 20 คน      เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522  –  2529      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด      โดยมี   นางณัชชา    สว่างพื้น  เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

DSCF4277 DSCF4278 DSCF4279 DSCF4287

นายชัยรัตน์    ชอบใหญ่   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  1    ประกอบด้วยโรงเรียน     จำนวน  7  โรงเรียน    นำคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร     จำนวน 115 คน    ศึกษาดูงาน     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา   ระหว่างพ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสุวรรณ    พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 4 ก.ย.59

DSCF4245 DSCF4248 DSCF4250 DSCF4261 DSCF4263 DSCF4266

ศึกษาดูงาน

นายสิทธา   ภู่เอี่ยม   จ่าจังหวัดสระบุรี   นำข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดสระบุรี  สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  ( ASEAN   TEAM)   ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  จำนวน  90  คน  ศึกษาดูงาน    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน   จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 28 ส.ค.59

DSCF5941 DSCF5943 DSCF5952 DSCF5981

พลโทอุย  สุภาต      รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก    ประเทศกัมพูชา    นำนักเรียนนายร้อยทหารบกรุ่น117 และคณะรวม 140 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  มีนาวาเอกภานุพันธ์  ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน   จังหวัดตราด   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อ 26 ส.ค.59

สุขเกษม วัยเกษียณ

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/14111657_948231481954241_968856353_n-150x150.jpg

   นางสาวพรทิพย์       เธียรไพสิฐ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย  นำคณะผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 จำนวน 82 คน จัดกิจกรรม  “สุขเกษม วัยเกษียณ”   ณ อาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์ฯ    พร้อมกันนี้  คณะผู้เกษียณได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โอกาสนี้คณะผู้เกษียณได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเป็นที่ระลึกด้วย      โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 18 ส.ค.59

 

อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/1-150x150.jpg

ในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ  ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์  ในฐานะประธานจัดงานปลูกกล้วยไม้ถวายพ่อ-แม่ของแผ่นดิน   นำคณะอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  มอบพันธุ์กล้ากล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ให้เป็นอุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   มีนายสุพงษ์   ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ   และร่วมปลูกกล้วยไม้  โดยมีนายสุรศักดิ์    อินทรประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน     ในโอกาสนี้   นาวาเอกสมรภูมิ  จันโท  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด   ร่วมรับมอบและปลูกกล้วยไม้ด้วย …

 

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/TRC_4149-150x150.jpg

คุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล,มอบกล้าไม้พยุง,ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด   99,985  ตัว   และเปิดนิทรรศการส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจ    โดยสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราด   สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย    และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด    ร่วมกันจัดขึ้นมี   นายประธาน  สุรกิจบวร    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด     กล่าวรายงาน ณ     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด    เมื่อวันที่   6  สิงหาคม  2559

 

ถวายเป็นพระราชกุศล

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/IMG_9611-150x150.jpg

นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน มอบให้นาวาตรี อนันต์  ยมกาล  รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ นำกำลังพล 20 นาย พัฒนาพื้นที่ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้ในสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา  ในวันที่ 28 ก.ค.59       ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน จังหวัดตราด    โอกาสนี้ นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ได้นำพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมในการพัฒนาด้วยเมื่อ 28 ก.ค.59

 

เยี่ยมชมและบรรยายสรุป

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/07/DSC_0236-150x150.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  ชนะวงศ์  อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จังหวัดขอนแก่น  อนุมัติให้ อาจารย์คนิตลดา  ณะศรี  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   คณะบริหารธุรกิจ   นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา  ชั้นปีที่ 4    จำนวน 50 คน   เข้าศึกษาดูงาน    และเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด       โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  และนำชมกิจการ     ในการนี้รองศาสตราจารย์ วีณา    อิศรางกูร    ณ  อยุธยา       ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   จังหวัดขอนแก่น   ร่วมงานด้วยณ  ศาลาวิชิตฯ   ศูนย์ราชการุณย์ฯ    เมื่อ 23 ก.ค.59

 

รับมอบปุ๋ย

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/07/1-5-150x150.jpg

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานรับมอบปุ๋ยเคมี  จำนวน  4  ตัน  ซึ่งบริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด(มหาชน)  บริจาคให้สภากาชาดไทย  เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน    ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด  ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100,000 ต้น  โดยนายธเนศ  ปิงสุทธิวงศ์  ที่ปรึกษา  บริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด(มหาชน)เป็นผู้แทนในการมอบ มีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย   ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ   ร่วมในการรับมอบ ณ ห้องประชุม ตึกนิลุบล-กุลแพทย์  สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59