นายนุกูล   กองทรัพย์  สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  นำนายแพทย์ ซู  สเบิด  รองนายแพทย์สาธารณสุขพระตะบอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รวม 35 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  วันที่ 19 มี.ค.60

อาจารย์ดร.ณัฎฐ์ชวัล    โภคาพานิชวงษ์   นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 39 คน  ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป   วันที่ 19 มี.ค.60

นายเอศรา   แสนกันคำ     นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  45 คน  เข้าศึกษาดูงานสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด   สวนสมุนไพร     และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529        ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน จังหวัดตราด      โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ   15 มี.ค.60

นายสำเภา  บุญมาก   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  อ.คลองใหญ่  จ.ตราด   จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน     นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    จำนวน  196 คน    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60

ศึกษาดูงาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/03/17090990_1271008426329000_1293179037_o-150x150.jpg

นายคงเดช    โกสินทร์     นายกเทศมนตรีตำบ …

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/03/IMG_25600310_143241_1-150x150.jpg

อ.สุดาวรรณ   บุญเกต   นำนักเรียนโรงเรียน …

 

เยี่ยมชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/03/17036543_1273179442778565_1201760347_o-150x150.jpg

วิชาญ   วนะสิทธิ์   ประธานชมรมผู้สูงอายุ …

 

ทัศนศึกษา

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/03/17106034_1270168276413015_1295306111_o-150x150.jpg

นายคงศักดิ์     รินทา    ผู้อำนวยการโรงเ …

 

ทัศนศึกษา

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/03/IMG_25600310_102249-150x150.jpg

นางสุภาวดี   อายุเจริญ   ผู้อำนวยการโรงเ …

 

ทัศนศึกษา

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2017/03/17036778_1271190086310834_356935973_o-150x150.jpg

นายบัวลัย  ไชยธงรัตน์    นายกเทศมนตรีตำบ …