27 ต.ค. 61

คุณมุกดา เจริญประสิทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดตราด นำสมาชิกโครงการผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม(คพอ.)ทั่วประเทศ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อ พ.ศ. 2522-2529 ในโอกาสนี้ คุณชุติมา โอภาสานนท์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ร่วมเข้าชมด้วย โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

งานค่ายผู้นำเยาวชนโรตารี

สโมสรโรตารีตราด และสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ภาค 3340 RI นำโดย ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 RI. อผช.หงษ์รวี คงศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดอบรม ผชภ.ศักดิ์ประเสริฐ์ เจริญประสิทธิ์ รองประธานการจัดงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3740 RI เขต 1 นย.อังกูร ฤชาคณิต นายกสโมสรโรตารีตราด และ นย.ปาณิตา ปรีชาวงค์ นายกสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ได้จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่ 12-17 ปีทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมจำนวนกว่า 273 คน ร่วมกันประกอบกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในได้จัดแสดงเรื่องราวผู้อพยพชาวกัมพูชาซึ่งหนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522-2529 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯเป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป และกิจกรรมปลูกป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นพยอม โดยกลุ่มเยาวชนค่ายโรตารี (RYLA )ร่วมกันช่วยปลูกกว่า 300 ต้น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คุณอรนุช ศิลป์มณีพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์เทค จำกัด และคณะ อพท. จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ทดสอบเส้นทางม่องเมี่ยวเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ภายในพิพิธภัณฑ์ฯมีการจัดแสดงชุดสารคดีความเป็นมาของศูนย์และ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานความช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาระหว่างปี 2522-2529 ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้นำคณะเข้าชมภายในและบรรยายสรุป

การขุดลอกบึงบัวภายในศูนย์ราชการุณย์

สำนักงานโครงการชลประทานตราดได้เริ่มโครงการขุดลอกบึงภายในศูนย์ราชการุณย์ บึงดังกล่าวอดีตเคยเป็นอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นจากพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชโองการให้ขุดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ให้แก่ผู้อพยพภายในศูนย์ราชการุณย์ระหว่างปี 2522-2529 โดยการขุดลอกบึงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บึงได้ถูกขุดขึ้น โดยดินที่ถูกขุดขึ้นมานั้นจะถูกนำไปเสริมริมขอบบึง เพื่อรองรับการสร้างเส้นทางการวิ่งและปั่นจักรยานความยาว 1,100 เมตรในอนาคต โดยคาดการว่าการขุดลอกบึงจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมคิด เตชะพรผดุง และคณะสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย จำนวน 25 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในได้จัดแสดงหุ่นไฟเบอร์กลาสเท่าขนาดจริง และวิดีโอชุดความยาวรวม 10 นาที เกี่ยวกับเรื่องราวช่วงปี 2522-2529 ซึ่งเป็นช่วงฯที่เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการนำชมและบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลดอนสาร และบุคลากรในองค์กรจำนวนรวม 80 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการนำชมและบรรยายสรุปเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ฯ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยสงคราม เมื่อปี 2522-2529

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 คุณอนุสรณ์ ถูสินแก่น ผู้ช่วยคณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นผู้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน และอาจารย์จำนวน39 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ซึ่งภายในได้จัดแสดงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ผู้อพยพลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522-2529 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้นำชมภายใน

28 ส.ค. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมและถวายเป็นพระราชกุศล ในงานมีการเสวนาเรื่อง “สตรีไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นายสุรศักดิ์  อิงประสาร ประธาน กต.ตร.บ่อไร่ นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตะวันออก มีองค์กรสมาชิกในเขตภาคตะวันออกกว่า 700 คน ร่วมในงาน โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม งานนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการประกวดวาดภาพโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด “ความประทับใจ แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด

 

9 สิงหาคม บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกับนาวาเอกสมเกียรติ ม่วงมี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 มอบหมายให้เรือตรีจรัญ จันทร์ฉาย นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการขุดลอกทางระบายน้ำในศูนย์ราชการุณย์ ตัดหญ้าและแต่งกิ่งไม้ภายในสวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นรวงผึ้ง บริเวณสวนป่าด้านข้างศาลหลวงพ่อแดงจำนวนกว่า 860 ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 86,000 ตัว

ในโครงการปลูกป่าที่ภักดี “เฉลิมพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”ซึ่งสำนักงานยุวกาชาดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

โดยอาสายุวกาชาดจังหวัดตราด และอาสายุวกาชาดจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน