นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ เพื่อวัดสร้างถนนเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยานและภูมิทัศน์รอบบึงในศูนย์ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ฯ นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว นายสมเกียรติ ชลาลัย ให้การต้อนรับ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา จำนวน 67 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ เมืองชายทะเลในพื้นที่จังหวัดตราด ตามโครงการเรียนรู้การค้าชายแดนของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกัน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

นายบรรจง คงทรัพย์ และคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเห็นว่าศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ จึงมอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 34 คน เข้าชมและฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยมี นางณัชชา สว่างพื้น และนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายการ ” จักรเพชร 7 ย่านน้ำ ” ช่อง GMM-25 มาถ่ายทำรายการฯแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

นายสวัสดิ์ วงษ์จำปี รองนายก อบต. ไม้รูด จังหวัดตราด นำคณะรายการ จักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM-25 มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนายจักรเพชร กุนทอง ทำหน้าที่พิธีกรรายการ และนายไพศาล เจริญศรี เลขานุการนายก อบต.ไม้รูด ทำหน้าที่ผู้บรรยายความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมี นางณัชชา สว่างพื้น และนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

การจับสลากจัดสถานที่จำหน่ายสินค้างานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

ประกาศจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
เรื่อง การจับสลากล็อกจัดสถานที่จำหน่ายสินค้างานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม ประจำปี 2563 นั้น ในการนี้จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าด้านชายทะเล โดยจะให้ลงทะเบียนและจับสลากล็อกจำหน่ายสิ่งของขึ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00-09.30 น. ณ ศาลาทูลเกล้า หรือจนกว่าจำนวนล็อกจะเต็มจำนวน โดยมีข้อกำหนด ดังใบประกาศด้านล่างนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยนำครูและนักเรียนจำนวน 158 คน เข้าชม ศาลาราชการุณย์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขามจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยนำครูและนักเรียนจำนวน 158 คน ณ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่28- 29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านคลองจาก จ.ตราด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจาก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำครูและนักเรียนเข้าชมและเรียนรู้ที่ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯเขาล้าน

นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 88 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายใน ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศูนย์

นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียน 54 คน เข้าพักภายในหาดราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จากนั้นได้พาคณะครูและนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562