องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายสุนทร ป้องแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

คลื่นพัดพาขยะมูลฝอย ซัดลอยเข้ามาติดหาดตลอดแนวชายหาดราชการุณย์ เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีขยะมูลฝอย เช่นขวดพลาสติก โฟม ขวดกระเบื้อง เศษไม้ ฯลฯ ถูกคลื่นซัดลอยเข้ามาติดหาดตลอดแนวชายหาดราชการุณย์ เป็นจำนวนมาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ นำทีมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ได้ปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ.กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี และคณะบุคลากร จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์วันที่ 23 มีนาคม 2566

นายพิทักษ์ โนนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ.กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี และคณะบุคลากร จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 พร้อมทั้งชมสวนไม้มงคล 77 จังหวัด และปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พร้อมคณะ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายปราโมทย์ ดุละลัมพะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พร้อมคณะ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 วันที่ 20 มีนาคม 2566

กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ วันที่ 16 มีนาคม 2566

นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และคณะ จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และคณะ จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 49 คน

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
โรงเรียนบ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 49 คน เข้าสักการะบูชาองค์ หลวงพ่อแดง และชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด วันที่ 3 มีนาคม 2566

สถานเสาวภาสภากาชาดไทย และคณะบุคลากรเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสถานเสาวภา ณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นายสุเมธ โพธิกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 สถานเสาวภาสภากาชาดไทย และคณะบุคลากรเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสถานเสาวภา โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน

นายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม กวาดใบไม้เก็บขยะบนชายหาด ให้ขาวสะอาดสวยงาม