ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา เพื่อให้ทีมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และนำแนวความคิดด้านมนุษยธรรม คุณค่าของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ไปเป็นหลักคิดในการบริหารองค์กรและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดตราด นักท่องเที่ยว และชาวกัมพูชา ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน รวมทั้งเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และเข้าร่วมโครงการใส่ปุ๋ยต้นราชพฤกษ์ ณ โครงการป่าที่ภักดี 100ปี กิจการยุวกาชาดไทย เพื่อช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ ณ ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

โรงเรียนลูกพระดาบส(โครงการลูกพระดาบส) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

ผอ.เอกสิทธ์ วัฒนปรียานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงเรียนลูกพระดาบส(โครงการลูกพระดาบส) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.65 ที่ผ่านมา

โครงการ บ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล ประจำปี 2565

โครงการ บ้านสะอาด เมืองตราด สวยงาม

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกับจังหวัดตราด  จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2565

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2565 โดยมี นางวัสสิกา  เผือกโสมณ  รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย  นางสาวกรองจิตร ชมสมุท  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม  ปลูกต้นจิกทะเล 9 ต้น ต้นเหลืองปรีดียาธร 90 ต้น   เก็บขยะชายหาด ลอกรางน้ำ  คัดแยกขยะและทำความสะอาดชายหาด ณ บริเวณชายหาดศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

วัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นางศิรัชญา ครุฑอรัญ วัฒนธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวอัชรี กุลบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน​วัฒนธรรม​จังหวัด​ตราด ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนางเสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด และนางนงลักษณ์ ป่างปู ให้การต้อนรับ ณ ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด วันที่ 5กันยายน 2565

คณะบุคลากรทางการแพทย์จาก จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะบุคลากรทางการแพทย์ใน จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และเครือข่าย จำนวน 16 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ ณ ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด