ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา เพื่อให้ทีมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และนำแนวความคิดด้านมนุษยธรรม คุณค่าของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ไปเป็นหลักคิดในการบริหารองค์กรและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดตราด นักท่องเที่ยว และชาวกัมพูชา ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน รวมทั้งเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และเข้าร่วมโครงการใส่ปุ๋ยต้นราชพฤกษ์ ณ โครงการป่าที่ภักดี 100ปี กิจการยุวกาชาดไทย เพื่อช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ ณ ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565