ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
นางวราพรณ์ ชลาลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 18 คน และคณะผู้บริหาร คุณครูพร้อมบุคลากรจำนวน 25 คน เข้าสักการะองค์หลวงพ่อแดงที่เป็นที่เคารพนับถือของศูนย์ฯพร้อมเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ การเสริมสร้างและกระตุ้นการเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมี คณะผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและ เพื่อให้เด็กเล็ก คณะผู้ดูแลเด็ก คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ขอต้อนรับคณะของ PATA CAMBODIA และคณะเอเจนซี่จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศตุรกี

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ขอต้อนรับคณะของ PATA CAMBODIA และคณะเอเจนซี่จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศตุรกี จำนวน 45 คน โดยมีล่ามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมาเป็นผู้แปลภาษาต่างๆ โดยคณะมาเพื่อศึกษาและทำการตลาดในเส้นทาง R-10 เชื่อมโยง ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และทำทัวร์ในอนาคต ได้ขอเข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด